NHÂN SỰQUẢN TRỊ

Sự lớn mạnh và thành công của Vinamilk trong suốt 45 năm vừa qua là thành quả từ công sức và tâm huyết của tất cả những thành viên trong công ty, dưới sự chỉ dẫn và lãnh đạo sáng suốt của những nhân sự chủ chốt – những con người tài ba, bản lĩnh và luôn hết mình vì sự nghiệp chung của Vinamilk.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

UỶ BAN
CHIẾN LƯỢC

UỶ BAN
NHÂN SỰ

UỶ BAN
LƯƠNG THƯỞNG

UỶ BAN
KIỂM TOÁN

Ông Bùi Văn Tuấn

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông Nguyễn Hạnh Phúc

Chủ tịch Hội đồng Quản trị (thành viên độc lập)

Chủ tịch Ủy ban Nhân sự

Thành viên Ủy ban Lương thưởng

BAN ĐIỀU HÀNH

Ông Nguyễn Hạnh Phúc

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

(thành viên độc lập)

Chủ tịch Ủy ban Nhân sự

Thành viên Ủy ban Lương thưởng

Ông Nguyễn Hạnh Phúc

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

(thành viên độc lập)

Chủ tịch Ủy ban Nhân sự

Thành viên Ủy ban Lương thưởng

Ông Nguyễn Hạnh Phúc

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

(thành viên độc lập)

Chủ tịch Ủy ban Nhân sự

Thành viên Ủy ban Lương thưởng